Στόχοι

Το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» αποσκοπεί στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι νέοι να μπορούν να λειτουργούν ως ενημερωμένοι και ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Χρησιμοποιώντας μία προσεκτικά σχεδιασμένη, καινοτόμα και διεπιστημονική προσέγγιση και συνδυάζοντας κλασικές και νέες τεχνικές μάθησης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των νέων και στην ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ενώ αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η ελευθερία της μετακίνησης, εγκατάστασης, παροχής υπηρεσιών και άλλες κοινές πολιτικές. Επιπλέον, το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τόσο στην ιστορική όσο και στην σύγχρονη διάστασή της, προσφέροντας στους συμμετέχοντες υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κινητικότητας.

Με την ολοκλήρωση της ολοήμερης εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες:

  • λαμβάνουν Πιστοποιητικό Σπουδών, από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και η κατάρτισή τους στις πλέον σύγχρονες και ανταγωνιστικές μεθόδους διδασκαλίας για την ΕΕ,
  • θα είναι, επίσης, σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές τους χειροπιαστές γνώσεις για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις συναινετικές διαδικασίες μεταξύ τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr