Ιστοσελίδες με γενικότερο ενδιαφέρον

Το Βιβλιοπωλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://bookshop.europa.eu/el/home/

Ιστοχώρος Πληροφόρησης EurActiv http://www.euractiv.gr/

Μια Εγκυκλοπαίδεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση (και στα Ελληνικά) http://europedia.moussis.eu/home.tkl

Ένα Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στα Αγγλικά) http://www.euro-know.org/europages/dictionary/

Ένα διαδικτυακό Λεξικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στην Αγγλική γλώσσα) http://en.euabc.com/

Ευρωπαϊκό Κίνημα http://europeanmovement.org/

Χάρτες της Ευρώπης http://www.lib.utexas.edu/maps/europe.html

Eurodesk – Πληροφόρηση για ευκαιρίες και πολιτικές για νέους http://www.eurodesk.org/edesk/

ΕΣΠΑ – Κεντρική Ιστοσελίδα http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Ιδέες για την Ευρώπη (Blog της Ακαδημαϊκής Ένωσης για τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές (UACES) http://ideasoneurope.eu/

Πληροφοριακή Πύλη My-Europa http://v2014.my-europa.eu/index.php

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Διαβίου Μάθηση http://www.eucis-lll.eu/

Πρωτοβουλία «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση Μαζί» http://www.greece-eu-together.eu/

Παρατηρητής της ΕΕ http://euobserver.com/

EURONEWS http://www.euronews.com/

EURAXESS – Πληροφορίες για ερευνητική καριέρα στην ΕΕ http://ec.europa.eu/euraxess/

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο http://www.eui.eu/Home.aspx

EURES – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=QNWFJdkQBQdyS9441p8JC2nwTYcCGY1yHNDyjwGtKShJmLL3zVqf!-521634903?lang=el

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση http://www.enqa.eu/