Επιλεγμένες Ιστοσελίδες για εκπαιδευτική χρήση

Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm

Θεσμικά όργανα της ΕΕ http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

Τομείς πολιτικής της ΕΕ http://europa.eu/pol/index_el.htm

Εκπαίδευση και Νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu/eu-life/education-training/index_el.htm

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επιτροπή για την Εκπαίδευση http://www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home.html

Το Πρόγραμμα Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm

Το Πρόγραμμα eTwinning http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

Το Πρόγραμμα «Europe for Citizens» http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Η γωνιά των Εκπαιδευτικών http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm

Η γωνιά του παιδιού http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm

Εκπαιδευτικά Εργαλεία – Πρόγραμμα Learneurope http://www.learneurope.eu/index.php/en/

Ψηφιακό Σχολείο - Πηγές για την ΕΕ  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2414,9253/extras/activities/metaselida_04_eurwpi/metaselida_eurwpi.html

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.en.html

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά http://europa.eu/abc/euslides/index_en.htm

Εσείς και η Ευρώπη http://ec.europa.eu/snapshot/index_el.htm

Το Πανόραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://europa.eu/abc/panorama/index_en.htm

Γλωσσάριο Όρων για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_el.htm

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων http://www.eucharter.org/

Ένα «κυνήγι θησαυρού» για την Ευρωπαϊκή Ένωση http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=43697

Το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Youtube http://www.youtube.com/user/eutube

Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx

Ευρωπαϊκά Σχολεία http://www.eursc.eu/index.php?l=2

Δίκτυο Υπουργείων Παιδείας - European Schoolnet http://www.eun.org/

Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Μάθηση και τα Προσόντα http://ec.europa.eu/ploteus/