Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες και Οργανισμοί για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκπαίδευση και Κατάρτιση http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πολιτισμός http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας http://europa.eu/youth/el

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Ευρωπαϊκή Πύλη για την Καινοτόμο μάθηση http://openeducationeuropa.eu/el/home_new

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Home

Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm

Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership

Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας http://eit.europa.eu/

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) http://erc.europa.eu/

CORDIS – Το αποθετήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα http://cordis.europa.eu/home_en.html

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) http://www.enisa.europa.eu/

Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=656

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) http://fra.europa.eu/en

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) http://eige.europa.eu/

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) http://www.eurofound.europa.eu/

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA) http://www.efsa.europa.eu/