Κύρια Θεσμικά Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=el

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http://www.europarl.europa.eu/portal/el

Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/index_el.htm

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=el

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home

Επιτροπή των Περιφερειών http://cor.europa.eu/el/Pages/home.aspx

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης http://www.eeas.europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en&

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων http://www.eif.org/

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/el/EDPS

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://publications.europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού http://europa.eu/epso/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης http://europa.eu/eas/index_en.htm