Χρήσιμοι Σύνδεσμοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Γενικής πληροφόρησης

Europa: Η διαδικτυακή πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

2. Κύρια Θεσμικά Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=el

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http://www.europarl.europa.eu/portal/el

Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/index_el.htm

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=el

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home

Επιτροπή των Περιφερειών http://cor.europa.eu/el/Pages/home.aspx

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης http://www.eeas.europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en&

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων http://www.eif.org/

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/el/EDPS

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://publications.europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού http://europa.eu/epso/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης http://europa.eu/eas/index_en.htm

3. Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες και Οργανισμοί για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκπαίδευση και Κατάρτιση http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πολιτισμός http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεολαίας http://europa.eu/youth/el

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Ευρωπαϊκή Πύλη για την Καινοτόμο μάθηση http://openeducationeuropa.eu/el/home_new

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Home

Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm

Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership

Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας http://eit.europa.eu/

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) http://erc.europa.eu/

CORDIS – Το αποθετήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα http://cordis.europa.eu/home_en.html

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) http://www.enisa.europa.eu/

Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=656

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) http://fra.europa.eu/en

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) http://eige.europa.eu/

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) http://www.eurofound.europa.eu/

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA) http://www.efsa.europa.eu/

4. Επιλεγμένες Ιστοσελίδες για εκπαιδευτική χρήση

Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm

Θεσμικά όργανα της ΕΕ http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

Τομείς πολιτικής της ΕΕ http://europa.eu/pol/index_el.htm

Εκπαίδευση και Νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu/eu-life/education-training/index_el.htm

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επιτροπή για την Εκπαίδευση http://www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home.html

Το Πρόγραμμα Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm

Το Πρόγραμμα eTwinning http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

Το Πρόγραμμα «Europe for Citizens» http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Η γωνιά των Εκπαιδευτικών http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm

Η γωνιά του παιδιού http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm

Εκπαιδευτικά Εργαλεία – Πρόγραμμα Learneurope http://www.learneurope.eu/index.php/en/

Ψηφιακό Σχολείο - Πηγές για την ΕΕ  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C107/358/2414,9253/extras/activities/metaselida_04_eurwpi/metaselida_eurwpi.html

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.en.html

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά http://europa.eu/abc/euslides/index_en.htm

Εσείς και η Ευρώπη http://ec.europa.eu/snapshot/index_el.htm

Το Πανόραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://europa.eu/abc/panorama/index_en.htm

Γλωσσάριο Όρων για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_el.htm

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων http://www.eucharter.org/

Ένα «κυνήγι θησαυρού» για την Ευρωπαϊκή Ένωση http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=43697

Το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Youtube http://www.youtube.com/user/eutube

Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx

Ευρωπαϊκά Σχολεία http://www.eursc.eu/index.php?l=2

Δίκτυο Υπουργείων Παιδείας - European Schoolnet http://www.eun.org/

Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Μάθηση και τα Προσόντα http://ec.europa.eu/ploteus/

5. Ιστοσελίδες με γενικότερο ενδιαφέρον

Το Βιβλιοπωλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://bookshop.europa.eu/el/home/

Ιστοχώρος Πληροφόρησης EurActiv http://www.euractiv.gr/

Μια Εγκυκλοπαίδεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση (και στα Ελληνικά) http://europedia.moussis.eu/home.tkl

Ένα Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στα Αγγλικά) http://www.euro-know.org/europages/dictionary/

Ένα διαδικτυακό Λεξικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στην Αγγλική γλώσσα) http://en.euabc.com/

Ευρωπαϊκό Κίνημα http://europeanmovement.org/

Χάρτες της Ευρώπης http://www.lib.utexas.edu/maps/europe.html

Eurodesk – Πληροφόρηση για ευκαιρίες και πολιτικές για νέους http://www.eurodesk.org/edesk/

ΕΣΠΑ – Κεντρική Ιστοσελίδα http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Ιδέες για την Ευρώπη (Blog της Ακαδημαϊκής Ένωσης για τις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές (UACES) http://ideasoneurope.eu/

Πληροφοριακή Πύλη My-Europa http://v2014.my-europa.eu/index.php

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Διαβίου Μάθηση http://www.eucis-lll.eu/

Πρωτοβουλία «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση Μαζί» http://www.greece-eu-together.eu/

Παρατηρητής της ΕΕ http://euobserver.com/

EURONEWS http://www.euronews.com/

EURAXESS – Πληροφορίες για ερευνητική καριέρα στην ΕΕ http://ec.europa.eu/euraxess/

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο http://www.eui.eu/Home.aspx

EURES – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία https://ec.europa.eu/eures/page/homepage;EURES_PORTAL_SESSIONID=QNWFJdkQBQdyS9441p8JC2nwTYcCGY1yHNDyjwGtKShJmLL3zVqf!-521634903?lang=el

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση http://www.enqa.eu/

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Κλεομένους 22A, 10675
Αθήνα

Τηλ: +30 210 7220508
Fax: +30 210 3617711
E-mail: jmcenter-athenspspa.uoa.gr